Đá hoa cương, Đá granit, đá thạch anh, đá mỹ nghệ, tượng đá

Cát đá vật liệu xây dựng quen thuộc

Mua bán động cơ điện / In kỷ yếu / Giám sát hành trình

Liên kết silicat là liên kết phức tạp tạo ra những tính chấ^ dẠc biệt của VLXD. Thí dụ trong khoán dạng sợi amiãng, những mạch silicát song song nhau gán kết với nhau bằng lìhững ion dương, vỉ liên kết ion yếu hơn liên kết cộng hóa trị bổn trong mạch, nên dưới tác dụng của lực cơ học amiăng dễ lách thành những sợi nhỏ. Trong các khoáng dạng tấm (mica, eaolinit), các nhóm siỉicát liên kết với nhau yếu hơn theo những mật phảng nhất định.
Cấu trúc siỉicát phức tạp được tạo thành từ khối bốn mặt Si04 liên kết với nhau bằng những đinh chung (những nguyên lữ oxi chung) tạo thành mạng lưới không gian ba chiều. Điều đó cho phép coi chúng như là các polime vô cơ.
Quan hệ giữa thành phan rà tính chất
Vật liệu xâu dựng được đặc trưng bằng 3 thành phần : hóa học, khoáng vật và thành phần pha.
Thành phản hóa học được biểu thị bằng % hàm lượng các oxit ctí trong vật liệu. Nó cho phép phán đoán hàng loạt các tính chất của VLXD : tính chịu lửa, bền sinh vật, các đặc trưng
cơ học và các đặc tính kĩ thuật khác. Riêng đối với kim loại hoặc hợp kim thì thành phẩn của nđ lại tính bằng % các nguyên tố hđa học.
Đối với vật liệu nhân tạo, dựa vào thành phần hóa học của nó, người ta có thể lựa chọn thành phần nguyên liệu sản xuất. Thành phần hóa học của vật liệu được xác định bằng cách phân tích hóa học (kết quả phân tích thường được biểu diễn dưới dạng các ôxit).
Các oxit trong các vật liệu vô cơ liên kết với nhau tạo thành các muối kép – khoáng vật.