Đá hoa cương, Đá granit, đá thạch anh, đá mỹ nghệ, tượng đá

Đặc tính guđrông than đá

In lịch tết giá rẻ / Cây nước nóng lạnh kangaroo / Nệm everon

Tính nhớt. Tính nhớt phụ thuộc vào tỉ lệ của pha rán và pha lAng. Khi tăng tỉ lệ nhóm than tự do và chất nhựa rán, đổng
(hời giảm chất dầu, thì tính nhớt của guđrông tăng lên.
Tính nhớt của guđrông than đá được kí hiệu là cị1 vrtl
xác định bằng nhớt kế : đo thời gian để cho õOml guđrônnl chảy qua lỗ cđ đường kính 5 hay 10 mm, ở nhiệt độ .10 và 50 c.
Tính dẻo. Tính dẻo của guđrông than đá thấp hơn nhiéu 101 với tính dẻo của bitum dầu mỏ khi có độ nhớt như nhau. Tlnli dẻo của guđrông thấp là do chứa thành phần có tính dẻo vA| đổng thời lại chứa than tự do.
Tính ồn định thời tiết. Tính ổn định thời tiết của guđrrtn|(l thấp hơn so với bitum. Khoảng biến đổi nhiệt độ T của guđr0nj(l nhỏ hơn 10°c (bitum có T lớn Jiơn 50°C). Nguyên nhân líi (loi guđrông có chứa nhóm chất rán kém ổn định với nhiệt độ chất nhựa mềm dễ nóng chảy.
Tính hóa già. Thành phần của guđrông than đá xây dựn|fl đường có nhóm chất dầu. Trong quá trình làm việc chẩt (Mu sẽ bay hơi làm tính nhớt của guđrông tăng lên. Các hyđrô-cac IMI«« cao phân tử chứa trong guđrông đều ở dạng chưa no, chúnn ill tương tác với ôxy trong không khí tạo thành hợp chất phức Ityft cũng làm tính nhớt của guđrông tăng lên. Quá trình này xAy ra nhanh dưới tác dụng của các yếu tố thời tiết,
Khả năng liên kết của guđrông vói be mặt vật liệu khoáng. Khậil năng này của guđrông có cao hơn so với bitum dầu mỏ, « trong guđrông chứa các chát mang cực tính cao hơn bltu| dầu mỏ.
Khối lượng riêng. Khối lượng riêng của guđrông than thường lớn hơn 1. Thực tế tính toán lấy bàng l,25g/cm3