Đá hoa cương, Đá granit, đá thạch anh, đá mỹ nghệ, tượng đá

Muốn hoa cắm tươi lâu bạn cần

Hoa hải ở vườn hav mang ở chợ về, mrởc trong các Ống mạch (đoạn cạnh vết cắt) sẽ mất đi do hiện tượng bổc hơi. Không khí sẽ vào chiếm các khoảng trổng đó. Khi cắm hoa vào lọ, số không khí này sễ làm cho cột nước trong các ống mạch không tiếp xúc được với nưóc trong lọ, cản trỏ’ việc dẫn nước từ lọ đến các bộ phận của hoa. Hoa sẽ bị héo.
Muốn hoa tươi lâu, trước khi cắm hoa vào lọ, ta nhúng cành hoa vào một châu nước, dùng dao sắc cắt ngang trong nước đê bỏ bớt một đoạn 3—5 cm kế từ vết cắt cữ, xong cắmnhaDh vào lọ nưóc. Như vậy, nưửc trong lọ sẽ tiếp xúc được với nước trong các ống mạch trong cành hoa, tạo thành một cột nước liên tục chuyến đến các bộ phận của hoa, giữ cho hoa tươi lâu.