Đá hoa cương, Đá granit, đá thạch anh, đá mỹ nghệ, tượng đá

Những tính chất có liên quan đến môi trường nưóc

Mua bán motor điện / Lắp đặt phòng net trọn gói / Giá máy nóng lạnh kangaroo

Liên kết giứa nước và vật liệu
Trong vật liệu luôn luôn chứa một lượng nước nhất định. Tùy theo bản chất của vật liệu, thành phán, tính chất bể mật và đặc tính lỗ rỗng của nó mà mức độ liên kết giữa nước với vật liệu có khác nhau. Dựa vào mức độ liên kết đó, nước trong
VI,XD được chia làm 3 loại : nước hóa học, nước hóa lí và nước Ill học.
Nước hóa học là nước tham gia vào trong thành phẩn của vẠl liệu, có liên kết bén với vật liệu. Nước hóa học chỉ bị bay hoi ở nhiệt độ cao (trên 500°C). Khi nước hóa học mất đi thì linh chất của vật liệu bị thay đổi rất lớn.
Nước hóa lí (nước hấp phụ) có liên kết khá bền với vật liệu Illing lực hút phân tử Vandecvan hoặc bằng lực tỉnh điện bề inrtt (nước màng). Trong cùng một loại nựớc hấp phụ thì tính li.1t của nó cũng thay đổi rất lớn. Lớp nước liên kết trực tiếp VIli vật liệu thỉ rất bền, thậm chí nó có khả nâng chịu lực. Nhưng lực liên kết đđ giảm nhanh theo chiểu dày của màng ntídc. Nước htía lí chỉ thay đổi dưới sự tác dụng của điễu kiện trường (nhiệt độ, độ ẩm). Khi đó nó biến sang dạng hơi.một mức độ nào đó, sự biến đổi này làm cho tính chất của vật liệu cũng thay đổi.
Nước cơ học (nước tự do hay nước mao quản) gần như không 1 11 liên kết vối vật liệu. No xâm nhập vào vật liệu do tác dụng rùa lực mao dẫn (nước mao quản) hay lực trọng trường (nước tự do). Nước cơ học trong vật liệu có thể đễ dàng thay đổi Iitfiiy trong điểu kiện thường. Thực tế cho thấy sự thay đổi nước co học không làm thay đổi tính chất của vật liệu.