Đá hoa cương, Đá granit, đá thạch anh, đá mỹ nghệ, tượng đá

Thành phần guđrông than đá

In nhanh laser màu giá rẻ / Giá lọc nước kangaroo / nem lien a

I                      Thành phần. Thành phần cơ bản của guđrông than đá l> gồm các hyđrô cacbua chưa no, chủ yếu là các hyđrô thơm, m số dẫn xuất với ôxy, nitơ, lưu huỳnh, …
Chất lượng của guđrông được xác định bằng các nhóm thiN phẩn hóa học của Ĩ1Ó. Guđrông than đá chứa ba nhóm chỉn sau :
Nhóm than tự do. Đó là những phân tử cacbua hyđrô dạng I l An, không hòa tan trong bất cứ dung môi hữu cơ nào, tương
(lrti ổn định với nhiệt độ. Nhóm này làm tăng tính nhớt và tính in định nhiệt độ của guđrông. Ti lệ của nhóm than : 5 – 35%
Ị «uđrông.
Nhóm chất nhựa. Nhóm này gồm hai loại : rấn và mềm. Chất nhựa rắn là những phẩn tử có cấu trúc tinh thể, tính ổn (lịnh nhiệt độ thấp. Nếu hàm lượng của chúng tăng, tính dính nhớt của guđrông cũng tăng. Chất nhựa mểm (tương tự như chất nhựa trong bitum dầu mỏ) có thể hòa tan trong benzen, rlorofooc, và dễ bị ôxy hóa làm cho guđrông trở nên giòn. Tỉ
HI lộ của nhóm chất nhựa là 10 – 15% trong guđrông.
Nhdm chất dầu. Gổm những hyđrô cacbua ở thể lỏng, chủ yAu là các hyđrô cácbua thơm. Nhóm chất dầu có khả năng I rúng hợp phân tử tạo thành dạng chất nhựa và làm cho tính nhớt của guđrông tảng lên. Nhóm chất dấu làm guđrông có linh lưu động. Tỉ lệ là 60-80% trong guđrông.
Ngoài các nhóm cơ bản trên ra trong guđrông còn chứa
|)hênon,antraxen, naftalin với tỉ lệ sau : phenon < 5% ; naftalen I ( 7% ; antraxen s= 10% . Cấu trúc. Guđrông than đá cũng là một hệ thống keo phức tạp. Trong đó than tự do và chất nhựa rán là pha phân tán, còn chất dầu là môi trường phân tán. Chất nhựa mềm, phênon, wntraxen hấp thụ trên bề mặt các phân tử chất rắn làm ổn (lịnh cấu trúc của guđrông. Cấu trúc của guđrông sẽ bị thay ilổi khi chứa nhiều naftalen và antraxen. Khi đó các chất này kết tinh và tạo ra cấu trúc hạt làm hạ thấp tính dính của í Kuđrông